Biznesplan: definicja, wzór, jak pisać? - Przewodnik GoWork.pl (2023)

Biznes plan to dokument planistyczny związany z działalnością przedsiębiorstwa, którego celem jest m.in. identyfikacja możliwości, celów przedsiębiorstwa oraz narzędzi niezbędnych do ich osiągnięcia. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się jak stworzyć biznesplan, co zawiera każda jego część oraz pobierz szablon biznesplanu w formacie PDF.

Biznesplan: definicja, wzór, jak pisać? - Przewodnik GoWork.pl (1)

Biznesplan – co to jest?

Wiele osób zastanawia się, co to jestplan biznesowy. Definicjanapisano, że jest to dokument napisany przez biznesmena, który szczegółowo analizuje firmę pod kątem jej mocnych stron, zasobów, zagrożeń, wydatków, celów i planów. Stworzenie biznesplanu ma na celu ocenę rentowności danego projektu, przewidzenie potencjalnych scenariuszy blackoutów i opracowanie planów awaryjnych. Jest to w pewnym sensie mapa, która ułatwia przedsiębiorcy nawigację i wybór ścieżek prowadzących do celu. Biznesplan pozwala samodzielnie sprawdzić, czy planowany projekt ma potencjał i przyniesie zysk.

Tak zakłada wielu młodych i niedoświadczonych przedsiębiorcówpisanie biznesplanudo użytku osobistego to strata czasu. Tymczasem wielu ekspertów podkreśla, że ​​stworzenie biznesplanu może przydać się każdej firmie. Po pierwsze, pozwala kontrolować wiedzę rynkową, podstawowe pojęcia przemysłu i biznesu, a także procesy zachodzące w gospodarce. Biznesplan pozwala także spojrzeć na planowany projekt z dystansu i przeanalizować go ze wszystkich stron.

Biznesplanu nie tworzy się tylko na potrzebyzałożenie firmy. Możliwości zdobycia dotacji na swój rozwój jest wiele. To prawda, że ​​zazwyczaj nie jest to dokument wymagany. Jednak bank czy urząd z pewnością doceni tych, którzy wiedzą, czego chcą. Dobrze zaprojektowana analiza pokazuje poważne podejście przedsiębiorcy i wskazuje na mniejsze ryzyko niepowodzenia.

Zasoby biznesplanu

Najważniejsze powinny być dwa aspektyzasoby biznesplanu: wewnętrzny i zewnętrzny. Pierwsza wykorzystuje go jako dokument planistyczny w przedsiębiorstwie, niezbędny do jego prawidłowego zarządzania. Drugi z kolei ma na celu przyciągnięcie potencjalnych inwestorów i pozyskanie niezbędnych środków do realizacji nowych przedsięwzięć. Prawidłowo opracowany biznesplan powinien spełniać obie funkcje jednocześnie.

Profesjonalny biznesplan – na czym polega?

Dobry biznesplanpowinno skupiać się na jak najlepszej analizie rynku, na który przedsiębiorca chce wejść. Ponadto trzeba pomyśleć o realizacji celów długoterminowych i małych krokach, które zostaną podjęte w nadchodzących miesiącach. Plan powinien określać, co chcemy osiągnąć, jak to zrobimy, kiedy i jakim kosztem. Szczegółowa analiza powinna odpowiedzieć na podstawowe pytania, które zadaje sobie każdy przedsiębiorca:

 • Ile pieniędzy mogę przeznaczyć na rozwój?
 • Jaka jest moja wiedza o produkcie?
 • Czy rynek jest przepełniony?
 • Jak mój produkt wypada na tle innych firm?
 • W zależności od jakości – jaką cenę mogę zaproponować?
 • Jakie cele drugorzędne prowadzą do głównego?
 • Jaki jest mój główny cel?
 • Ilu pracowników potrzebuję i ile mogę im zapłacić?
 • Jak ugryźć marketingową stronę przedsięwzięcia?
 • Na jaki zysk mogę liczyć w krótkim i długim terminie?

Proszę to zanotowaćtreść biznesplanumusi być kompleksowy i dostosowany do charakteru produktów. Twój biznesplan będzie innywłasną kawiarnię, inaczej ten przygotowujący się do fabryki płytek ceramicznych.

Biznesplan – jak napisać?

Tworzenie biznesplanu powinno rozpocząć się od stworzenia wykresu, który pomoże Ci zachować porządek. Przypomni Ci o wszelkich tematach wartych poruszenia, a także ułatwi nawigację po dokumencie. jeśli się zastanawiaszjak napisać biznes plan, poznaj jego najważniejsze elementy.

Biznesplan - elementy i konstrukcja

Struktura planu wsparcia założenia działalności gospodarczej może różnić się od dokumentu składanego organom udzielającym dotacji. nie ma czegoś takiego jak doskonaływzór biznesplanu, ale zapoznanie się z wieloma ogólnodostępnymi schematami z pewnością ułatwi stworzenie własnego dokumentu dostosowanego do potrzeb właściciela firmy. Oto najważniejsze elementy biznesplanu:

 1. Opis projektu (streszczenie)
 2. Charakterystyka firmy
 3. Opis produktu lub usługi
 4. Rynek i konkurencja
 5. Strategia marketingowa
 6. Analiza ekonomiczna
 7. Plany i harmonogram realizacji
 8. Streszczenie
 9. Załączniki

Opis projektu (streszczenie)

Podsumowanie to krótki opis wszystkich najważniejszych informacji oraz prezentacja biznesplanu, mająca na celu zachęcenie potencjalnego inwestora do zainteresowania się naszym projektem. To od niego zależy, czy odbiorca zajmie się dalszą częścią dokumentu. Dlatego należy go przygotować z precyzją i starannością. W opisie powinny znaleźć się takie informacje jak:

 • cel biznesplanu
 • nazwę firmy i imiona i nazwiska właścicieli,
 • kwalifikacje i doświadczenie kadry kierowniczej spółki,
 • cele, wizja i misja firmy,
 • pomysł na rozwój biznesu,
 • opis usług, produktów i zakupów,
 • grupę docelową, do której kierowane są usługi lub produkty,
 • prognozowane zyski i koszty oraz prognozy sprzedaży.

Zarys biznesplanunależy to napisać dopiero na końcu, gdy reszta części będzie już gotowa. Jej objętość wynosi co najmniej jedną, a maksymalnie cztery strony A4 – opis powinien być zwięzły, aby nie męczyć czytelnika, a jednocześnie konkretny. Jej treść musi być zrozumiała dla każdego, kto nie posiada specjalistycznej wiedzy na temat branży, w której będzie działać przedsiębiorstwo.

Sprawdź także:Firma jednoosobowa: jak zacząć? Zalety i wady

Charakterystyka firmy

Ta część biznesplanu powinna zawierać najważniejsze informacje o firmie, takie jak nazwa, lokalizacja, forma prawna, dane kontaktowe, właściciele, zakres działalności i cele do osiągnięcia w przyszłości. Wartościowe może być przedstawienie historii firmy, uzyskanych certyfikatów i nagród, zasobów, kwalifikacji kadry zarządzającej (wykształcenie, doświadczenie). Opis historii dotyczy firm już istniejących na rynku. W przypadku nowych firm warto skupić się na tym, co udało się już osiągnąć w związku z rozpoczęciem działalności. Dotyczy to na przykład posiadanych obiektów lub nabytych licencji.

Opis produktu lub usługi

W tej części biznesplanu należy przedstawić szczegółowy opis przedmiotu działalności firmy. Analiza powinna zawierać informacje o rodzaju usługi lub produktu, jego nazwie i głównych cechach, proponowanej cenie, koszcie produkcji, patentach i prawach własności intelektualnej oraz sposobie dystrybucji. Dodatkowo warto opisać jak produkt wypada na tle konkurencji, jaką wartość ma dla klienta, jak wygląda proces produkcyjny i planuje się go unowocześnić.profesjonalny biznesplanmusi także zawierać zdjęcie produktu przedstawiające jego wygląd i działanie.

Rynek i konkurencja

Ciągła analiza rynku zawarta w biznesplanie ma na celu scharakteryzowanie otoczenia, w którym nasza firma będzie działać. Rozmawiamy o takich aspektach jak branża, wielkość rynku i panujące na nim trendy. Dobrze zaprojektowane badanie powie Ci także, czy oferowana usługa lub produkt znajdzie nabywców, kim są potencjalni klienci, ile zarabiają, jakie są ich potrzeby i jaka jest ich szacunkowa liczba. Ważne jest, aby zarówno przedsiębiorca, jak i inwestor uzyskali szczegółowy obraz otoczenia.

Cechy konkurencji w biznesplanieTwoim zadaniem jest z kolei przedstawienie pozycji konkurencji na rynku, jej mocnych i słabych stron oraz zagrożenia, jakie stanowi dla naszej firmy. Warto rozróżnić bezpośrednich konkurentów, czyli tych, którzy oferują podobny produkt, od potencjalnych konkurentów, czyli tych, którzy zaspokajają te same potrzeby klientów. W tej części warto także zastanowić się, co czyni nasz produkt wyjątkowym i jaką dzięki temu mamy przewagę konkurencyjną.

Tę sekcję można również zamontowaćAnaliza SWOTbiznes. Jej celem jest przedstawienie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, a także szans i zagrożeń płynących z otoczenia.

Strategia marketingowa

Strategia marketingowa jest jednym z najważniejszych elementówstrukturę biznesplanuktóry opisuje działania, jakie firma zamierza podjąć, aby sprzedać określoną usługę lub produkt. Biznesplan marketingowy powinien zawierać informacje o narzędziach, które pozwolą Ci dotrzeć do klientów, cenie produktu lub usługi, kanałach dystrybucji, formie promocji i reklamy. W tej części warto również obliczyć budżet, który możemy przeznaczyć na działania marketingowe.

Analiza ekonomiczna

Analiza finansowa to część, która najbardziej interesuje inwestorów, pozwalając im opracować cały plan działania. Na tej podstawie można określić, czy cały projekt ma szansę powodzenia. W biznesplanie plan finansowy uwzględnia: perspektywy sprzedaży, wydatki finansowe, a także prognozę zysków lub strat. Może zawierać także informacje o źródłach finansowania, analizę progu rentowności, aktualne i przyszłe zapotrzebowanie na kapitał, biznesplany spółek już istniejących na rynku, a także raporty historyczne.

Analiza finansowa sporządzana jest za kolejne dwa lata działalności spółki w cyklach kwartalnych lub miesięcznych.

Plany i harmonogram realizacji

tworzenieBiznesplan krok po kroku, nie zapomnij o planach i harmonogramach działań, które mają miejsce. Dzięki nim przedsiębiorca uniknie chaosu, który może zniweczyć nawet najbardziej obiecujący projekt. W tej sekcji powinny znaleźć się cele i ramy czasowe, w jakich chcemy je osiągnąć, narzędzia, które nam w tym pomogą, oraz czynniki, które na nie wpływają. Warto pamiętać, że zarówno terminy, jak i cele mogą ulec zmianie w trakcie pracy. Jest to dość powszechne i nie ma w tym nic złego. Dużo gorzej byłoby próbować osiągnąć cele, które nie są już tak ważne, jak początkowo zakładaliśmy.

Streszczenie

Podsumowanie to opis, który łączy wszystko w uporządkowany sposób. Ubieganie się o dotację jest dobrą okazją do zachęcenia potencjalnego inwestora do realizacji projektu. Z tego powodu musi uwzględniać korzyści, jakie może osiągnąć.Podsumowanie biznesplanuMusi także zawierać aspekty, które w większym stopniu mogą zagrozić powodzeniu projektu. Porównanie takie pozwala ocenić potencjalne ryzyko niepowodzenia z konsekwencjami realizacji projektu.

Załączniki

gotowy biznesplanPowinna także zawierać załączniki uzupełniające materiał główny. Mogą obejmować:

 • słowniczek terminów stosowanych w branży, w której działa firma,
 • wyniki badań rynku,
 • profesjonalne życiorysy kadry zarządzającej i kluczowych pracowników;
 • specyfikacje techniczne produktu,
 • dane patentowe,
 • kopie dokumentów i umów, które mogą być potrzebne do oceny biznesplanu,
 • materiały reklamowe wykorzystywane przez firmę,
 • listy polecające od osób trzecich,
 • umów z ważnymi partnerami handlowymi.

biznesplan - wzór

Jesteś w trakcie przygotowywania analizy biznesowej dla własnej firmy? Chcesz wiedzieć jak wygląda biznesplan? wykorzystaćprzykład biznesplanuze szczegółowymi instrukcjami i inspiracjami, które przygotowaliśmy. Zalecany przez nas plik PDF podzielony jest na kroki zgodnie ze strukturą takiego dokumentu: każdy zawiera instrukcję dotyczącą proponowanej treści poszczególnych podpunktów szablonu biznesplanu. Pobierz poniżej👇

BIZNES PLAN: SZABLON PDF

Oceń artykuł

5/5 (5)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated: 30/07/2023

Views: 6521

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.